Bảo Hiểm Xã Hội
Thứ 7, Ngày 09/04/2016, 10:00
Đối tượng tham gia BHXH-BHYT-BHTN Bắt buộc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/04/2016
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 BHXH-BHYT-BHTN BẮT BUỘC
 
 
I. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC LẦN ĐẦU, ĐƠN VỊ DI CHUYỂN TỪ ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC ĐẾN
1. Hồ sơ
    - 01 Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động;
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);
    - Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (mẫu D01-TS) kèm theo:
    + Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
    + Phương thức trả lương cho người lao động.
    - 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
    Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
    Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): nộp thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
II. ĐƠN VỊ BÁO TĂNG LAO ĐỘNG
1. Hồ sơ
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);
    - 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)
    Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
    Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): nộp thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
    - Sổ BHXH (nếu có)
2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

III. ĐƠN VỊ BÁO GIẢM LAO ĐỘNG VÀ XÁC NHẬN SỔ BHXH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGỪNG VIỆC

1. Hồ sơ

     - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);

    - 01 bản sao Quyết định chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn;

    - Sổ BHXH.

    - Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
IV. THAY ĐỔI LAO ĐỘNG, MỨC ĐÓNG VÀ XÁC NHẬN SỔ BHXH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THAY ĐỔI PHÁP NHÂN, CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU, SÁP NHẬP
1. Hồ sơ
     - 01 bản sao Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập;
    -   01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).
2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
V. GIẢI QUYẾT NGỪNG ĐÓNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ BỊ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, DI CHUYỂN KHỎI ĐỊA BÀN
1. Hồ sơ
    - 01 bản sao Quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động;
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);
    - Sổ BHXH.
    - Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
VI. THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN ĐÓNG, CĂN CỨ ĐÓNG VÀ MỨC ĐÓNG
1. Hồ sơ
     - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);
    - Trường hợp điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của thời gian trước: Bản sao Quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc của người lao động tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh; Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công tháng.
2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
VII. TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT
1. Hồ sơ
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);
    - 01 Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
VIII. TRUY THU
1. Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT
a) Hồ sơ:
    - 01 bản đề nghị của  đơn vị (mẫu D01b-TS);
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);
    - Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu
    - Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
    -  01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT(mẫu TK1-TS).
    Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
    Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): nộp thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
b) Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2. Truy thu do điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của NLĐ
a) Hồ sơ:
    - 01 bản đề nghị đơn vị (mẫu D01b-TS);
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);
    - Trường hợp điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của thời gian trước: bản sao quyết định về tiền lương hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.
b) Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
3. Truy thu trường hợp hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH
a) Hồ sơ
    - 01 bản đề nghị của NLĐ (mẫu D01b-TS);
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).
b) Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
4. Truy thu BHXH đối với NLĐ có thời hạn ở nước ngoài quy định tại Điểm 5.2, Khoản 5 Điều 7 sau khi về nước cụ thể:
    Thân nhân NLĐ chết nêu tại Tiết b, Điểm 1.11, Khoản 1 Điều 4 đóng trực tiếp, một lần cho đơn vị nơi NLĐ làm việc trước khi chết hoặc trước khi nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đóng một lần cho cơ quan BHXH nơi cư trú.
    NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm, còn thiếu tối đa không quá 6 tháng (kể cả NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) mà bị chết, nếu có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hằng tháng thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu thông qua đơn vị nơi NLĐ làm việc trước khi chết hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú.
a) Hồ sơ:
    - 01 Đơn đề nghị của NLĐ (mẫu D01-TS);
    - 01 bản sao HĐLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng được gia hạn hoặc được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động;
    - Sổ BHXH.
b) Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Các trường hợp truy thu khác: BHXH Việt Nam hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.
 
IX. HOÀN TRẢ
1. Hồ sơ:
    - 01 bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);
    - 01 bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động;
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);
    -  Sổ BHXH.
    - Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

X. ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHXH BẮT BUỘC

1. Hồ sơ

a) Đơn vị đóng cho NLĐ
    - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS);

    - Sổ BHXH.

b) Thân nhân của NLĐ chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

    - Sổ BHXH .

    - 01 Đơn đề nghị của thân nhân NLĐ (mẫu D01-TS).
c) NLĐ có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH
    - 01 Đơn đề nghị của NLĐ (mẫu D01-TS);
    - 01 bản sao HĐLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.

   - Sổ BHXH

2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHYT

 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NSNN HOẶC QUỸ BHXH ĐÓNG BHYT
1. Hồ sơ
    - 02 Danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS).
    - Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…): kèm theo giấy tờ chứng minh.
    - Người đã hiến bộ phận cơ thể: bản sao Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.
2. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NSNN HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT
1. Hồ sơ
a) Đăng ký tham gia
     - 02 Danh sách đối tượng tham gia BHYT (mẫu D03-TS).
b) Hoàn trả tiền đóng
* Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng:
    - 01 Đơn của thân nhân người tham gia (mẫu D01-TS).
* Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được NSNN đóng toàn bộ:
    - 01 Đơn của người tham gia (mẫu D01-TS);
    - Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).

2. Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Lượt người xem:  Views:   1715
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Bảo Hiểm Xã Hội