Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 22/04/2016, 16:00
Danh mục tài liệu ôn tập dùng cho viên chức thi nâng ngạch lên chuyên viên ngành BHXH Việt Nam năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/04/2016

Nhằm tạo thuận lợi cho các viên chức trong việc ôn luyện để tham gia kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đăng tải các danh mục tài liệu ôn tập môn thi kiến thức chung và môn thi nghiệp vụ ngành. Cụ thể như sau:
LogoBHXH.png
Phần I
KIẾN THỨC CHUNG

I. DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Trích tài liệu bồi dưỡng chương trình chuyên viên năm 2013.

2. Hiến pháp năm 2013.

3. Luật Viên chức năm 2010.

4. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các Văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng sáng ngày 21/01/2016.

5. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều 37 Nghị định này đã được Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá, phân loại CBCCVC bãi bỏ - xem Nghị định 56/2015/NĐ-CP).

6. Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

7. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

10. Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020.

II. CÁC CHUYÊN ĐỀ

1. Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị.

2. Chuyên đề 2: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

3. Chuyên đề 3: Thủ tục hành chính Nhà nước.

4. Chuyên đề 4: Cải cách hành chính Nhà nước.

5. Chuyên đề 5: Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

 (Nội dung các chuyên đề theo file đính kèm)
 

Phần II
NGHIỆP VỤ NGÀNH


 
I. NGHIỆP VỤ NGÀNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

3. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

4. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

5. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

II. NGHIỆP VỤ NGÀNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

1. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.

3. Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

4. Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

5. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/02/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014.

6. Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

7. Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

8. Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

9. Quyết định 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế.

Trên đây là danh mục tài liệu ôn tập Môn thi kiến thức chung và Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các thí sinh dự thi được biết./.

Tải Danh mục tài liệu và các chuyên đề tại đây.
 
 
 
 
Lượt người xem:  Views:   803
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết