BIỂU MẪU
 
STTTiêu đềFile đính kèm
1Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Mau_TK1_TS_QD_959.zip  
2Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT Mau_TK2_TS.rar  
3Đơn đề nghị D01-TS.rar  
4Văn bản đề nghị của đơn vị D01b_TS_2.zip D01-TS.rar  
5Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT D02_TS.xls  
6Danh sách người chỉ tham gia BHYT D03_TS.xls  
7Danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT D04_TS.xls  
8Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện D05_TS.xls  
9Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng D07_TS.xls  
10Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe Mau C70b_HD.zip Mau C70a_HD.zip Huong dan C70a C70b.pdf  
11Đơn đề nghị hường trợ cấp thai sản Mau_11A_HSB.zip  
12Công văn về giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNNN) Mau_05A_HSB.zip  
13Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau Mau_5B_HSB.zip  
14Tờ khai của thân nhân 09A-HSB.rar  
15Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí 12-HSB.rar  
16Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần 14-HSB.rar  
17Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi KCB ban đầu Mau 13_HSB.zip  
18Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Mau_16A_HSB.zip  
19Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ chuyển lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Mau_16B_HSB.zip  
20Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH Mau_19_CBH.zip  
21Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng Mau_01_DCNT.zip  
22Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTG (Mẫu 01-QĐ52) Mau_01_QD52.zip  
23Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTG (Mẫu 02-QĐ52) Mau_02_QD52.zip  
24Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng Mau_01_QD613.zip  
25Đơn đề nghị xác nhận về thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu 01A-QĐ250) Mau_01A_QD250.zip  
26Đơn đề nghị xác nhận về thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu 01B-QĐ250) Mau_01B_QD250.zip  
27Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT 07-GDYT.rar