Thủ tục Hành chính
Cơ quan cập nhật:
Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực:
Thu BHXH, BHYT và BHTN
Cơ sở Pháp lý:
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (áp dụng đến hết 31/12/2015); Luật BHXH số 58/2014/QH13 áp dụng từ ngày 01/01/2016.
- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện (áp dụng đến hết 31/12/2015).
- Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP (áp dụng đến hết 31/12/2015).
- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Trình tự Thực hiện:
1. Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2: cơ quan BHXH
2.1. Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ của người  tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại.
2.2. Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng/Tổ KH-TC xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc BHXH.
2.3. Giám đốc BHXH ra quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).
2.4. Phòng/Tổ KH-TC hoàn trả cho người tham gia.
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần Hồ sơ:
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
b) Sổ BHXH đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện; thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đối với trường hợp tham gia BHYT (trừ trường hợp người tham gia chết);
c) Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.
d) Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).
(1 bộ)
Thời gian Giải quyết:
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng:
Cá nhân
Kết quả:
Tiền đóng BHYT
Yêu cầu và Điều kiện:
Không
Lệ phí:
Không
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: