Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5Giải quyết hưởng BHXH một lần (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
6Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7Giải quyết hưởng chế độ thai sản (theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
8Giải quyết hưởng chế độ ốm đau (theo Quyết định 777/QD-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
97. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (theo 1300/QĐ-BHXH)Thu BHXH, BHYT và BHTNMức độ 2
107. Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp (theo 1133/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2
116. Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (theo 1300/QĐ-BHXH)Thu BHXH, BHYT và BHTNMức độ 2
126. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát ( theo 1133/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2